k navigaci

Articles

DOSKOČIL, R. Fuzzy Modelling in Project Management.
West Bengal, India: Haldia Institute of Technology, 2021. s. 1-26.

This is a requested lecture for the Five Days’ International Webinar on Linguistics, Machine Learning & Uncertainty Theory delivered on December 17, 2021, at Haldia Institute of Technology.
Read online

DAVIDOVÁ, O.; LACKO, B. Fuzzy logic control application for the risk quantification of projects for automation. In Advances in Intelligent Systems and Computing.
Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 320-326. ISBN: 978-3-319-97887-1.

This article describes the classical approach to risk quantification. This is followed by recommendations of fuzzy sets for advanced risk quantification in the automation project. Different models for fuzzification and defuzzification are presented and the optimum model variants are found with the help of the MATLAB program system. © Springer Nature Switzerland AG 2019.

DOSKOČIL, R.; LACKO, B. Root Cause Analysis in Post Project Phases as Application of Knowledge Management.
Sustainability, 2019, roč. 11, č. 6, s. 1-15. ISSN: 2071-1050.

This paper is focused on the root cause analysis of post project phases. The research has been linked to the identification of the 21 most common reasons for not executing post project phases. The main aim of this paper is to identify the root causes of not executing selected post project phases. The empirical research was performed as qualitative research employing the observation and inquiry methods in the form of a controlled semi-structured interview. The research was realised in the Czech Republic in 2017 and 2018. The key performances for ensuring a functional, effective and systematic post project process are based on the principles of knowledge management. The identified causes were used as inputs for the proposed measures with the aim to make the post project process more effective. The main contribution of the paper is the overview of techniques that may be recommended for post project analysis. These techniques are demonstrated in detail on particular examples of the analysis of the most common reasons for failure to implement post project phases. The described examples demonstrate the procedure to be followed in order to identify the root cause of the analysed phenomenon. At the same time, the paper also describes proposals of recommended measures that should minimize the root causes resulting in negative outcomes. The paper explicitly emphasizes and shows the connection between knowledge management and post project phase effectiveness.
Read online

DOSKOČIL, R.; LACKO, B. Risk Management and Knowledge Management as Critical Success Factors of Sustainability Projects.
Sustainability, 2018, roč. 10, č. 5, s. 1-13. ISSN: 2071-1050.

The paper is focused on the analysis of the key aspects of sustainability projects, namely advanced risk management and project knowledge. These aspects are recommended to the attention of institutions and project managers when designing and executing new projects simultaneously with quality and project status management. The aim of the paper is to point out the critical factors that have recently affected the success of sustainability projects, which is also its contribution. Empirical research focused on the identification of the application level of the post-project phases in project management in the Czech Republic in 2016 and 2017 was performed. The research was performed as qualitative research employing observation and inquiry methods in the form of a controlled semistructured interview. The research identified 21 most common reasons for not executing post-project phases. Ensuring good and efficient progress of post-project phases, in particular by the means of post-implementation system analysis and compilation of a set of improvement suggestions for subsequent project management, forms the practical background for application of knowledge management and project management principles. A case study focused on the application of fuzzy logic in project risk assessment has been elaborated. In practice, current project management requires the application of advanced risk analysis methods that will replace the simple risk values estimated by calculations of separate risk components.
Read online

Lacko, B.: Rizikové inženýrství a nové pohledy norem ISO na bezpečnost strojních zařízení.
Sborník konference ExFos 2016, Ústav soudního inženýrství VUT V Brně, 2016, Brno, str. 429 - 435

Lacko, B.: Analýza rizik a situační povědomí.
Sborník 5. konference Rizika podnikových procesů 2015. Sborník University Jana Evangelisty Purkyně, 2015, Ústí nad Labem, str. 27-34

Lacko, B.: Novelizace normy ČSN EN 62 198 o managementnu rizik v projektech.
In: Sborník 4. Mezinárodní vědecké konference Rizika podnikových procesů – RPP 2014. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2014, str. 42-46

Lacko, B. – Všetečka, P.: Poznajte riziká vášho projektu.
ZISK-manažment. Roč. V., (2013) č. 9 , str. 20 – 21

Lacko, B.: Genealogie řízení podnikových rizik.
In: Sborník referátů z 2.mezinárodní konference Rizika podnikových procesů – RPP2012, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2012

Lacko, B.: Časový souběh rizik v podnikových projektech.
In: Sborník Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch. Mezinárodná vedecká konferencia 10.-11. prosince 2012, TU v Košicích, CD - ISBN 978-80-553-1126-5

Lacko, B.: Využívání metody RIPRAN při analýze rizik projektů.
Sborník příspěvků 1. konference „Rizika podnikových procesů - RPP2011" Univerzita J. E. Purkyně, 2011, Ústí nad Labem

Lacko, B.: Nepodceňujme rizika a nepřeceňujme příležitosti!
Risk Management, Komerční příloha společnosti Media Planet 2.prosince 2011 Hospodářských novin ze dne 16.12.2011.

Lacko, B.: Analýza projektových rizik – systémový přístup.
In: Křupka, J. - Vítek, M. a další: Budoucnost systémového vědění, Univerzita Pardubice 2010 Pardubice, str. 67-73

Lacko, B.: Řízení rizik při dodávkách automatizace.
Control Engineering Česko, roč. V. (2010), č.3, str. 40 – 44

Lacko,B.: Řízení rizik projektů strojních zařízení.
MM Průmyslové spektrum č. 4 (2010), str. 14 – 15

Lacko,B.: Analýza rizik projektů automatizace.
In: Sborník referátů z technické konference ARAP 2009 -Automatizace, regulace a procesy. ČVUT Praha Fakulta strojní 2009, str. 7-14.

Lacko,B.: Kap. 1.04 Rizika a příležitosti
- v knize Doležal, J. - Máchal, P. - Lacko,B. a kol.: Projektový management podle IPMA. (1.vyd.). Grada Publishing 2009 Praha, 507 s (Metoda RIPRAN - str. 78 – 82) - 2.vyd. 2012

Lacko, B.: Kvalitní analýza projektových rizik.
Sborník konference Projektový management – jistota x riziko, str. 6-11, Univerzita T. Bati 2009 Zlín

Lacko, B.: Bezpečnostní rizika inteligentních automatizovaných soustav
Sborník konference 15. konference SI – Systémová bezpečnost. GAUDEAMUS 2008 Hradec Králové, str.197 – 203

Lacko,B.: Inovace metody RIPRAN a řízení rizik softwarových projektů
In: Sborník celostátní konference Tvorba softwaru 2007. VŠB-TU Ostrava 2007 Ostrava, str. 59-62

Lacko,B.: The Risk Analysis of Soft Computing Projects
In: Proceedings International Conference on Soft Computing – ICSC 2004
European Polytechnical Institute Kunovice 2004. p.163-169

Lacko, B.: Automatizace a management rizik ve výrobních firmách.
AUTOMA, roč.12 (2006), č. 11, str. 6 – 7

Lacko,B.: Verbální hodnocení rizika v softwarových projektech.
In: Sborník 31. ročníku celostátní konference s mezinárodní účastí TVORBA SOFTWARU 2005. VŠB-TU Ostrava 2005, str. 115- 122

Lacko, B.: Aplikace metody RIPRAN v softwarovém inženýrství.
In: Sborník celostátní konference TVORBA SOFTWARU 2001, VŠB Ostrava 2001, Str.97 – 103

Lacko,B.: Analýza rizika v projektech - metoda RIPRAN
Výzkumná zpráva UAI-VZ-2000/2. Ústav automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2000. 55.s

Recommended publications concerning risk management:

Tichý, M.: Ovládání rizik. Nakladatelství BECK 2006 Praha, 380 s.

Smejkal,V.-Rais,K.: Řízení rizik. Grada Publishing Praha 2003 (druhé vydání 2005), 270 s.

Mozga,J.- Vítek,M.: Řízení projektu a řízení rizika. Gaudeamus 2001 H. Králové

Podmolík, L.: Řízení vzdělávací instituce. Středisko distančního vzdělávání. UP Olomouc 2006, Olomouc

Přibyl,P.-Janota,A.-Spalek,J.: Analýza a řízení rizik v dopravě. BEN 2007 Praha

Merna, T.- Al-Thani, F.: Risk management: Řízení rizika ve firmě. Computer Press 2006 Brno, 194 stran

Babinec,F.: Management rizika (Bezpečnostní inženýrství). Slezká univ. Opava, 2005, 93 s.

Hnilica, J.: Risk management v nefinanční firmě. Oeconomica 2005 Praha, 101 stran

J.Kruliš: Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, 568 s.

J.Hlnilica – J.Fotr: Aplikovaná analýza rizika. Grada Publishing 2009 Praha 264 s

M.Čermák: Řízení informačních rizik v praxi. Tribun 2009 Praha, 134 s.

T.Neubauer: Vyhledávaní a vyhodnocování rizik v praxi. ASPI 2008 Praha

M. Korecký – V.Trkovský: Management rizik projektů spojených se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Grada Publishing 2011 Praha, 583 s.

Blaha, Zd.: Řízení rizika a finanční inženýrství. Management Press 2004 Praha, 196 s.

Recommended risk management websites:


www.riskworld.com
www.risk-engineering.com
www.riskeng.com
www.garp.com - Global Association Risk Professional
www.sra.com - Society of Risk Analysis
www.rmahq.org - Risk Management Association
www.airmic.com - Association of Insurance and Risk Managers
www.asparcz.com - Asociace specialistů pojištění a řízení rizik ČR (Czech)
www.risk-management.cz (Czech)
www.akamonitor.cz/riskman (Czech)